Wie erft uw aandelen in de BV als u overlijdt?

Bent u aandeelhouder van een BV? Waarschijnlijk heeft u er nog nooit over nagedacht, maar wat gebeurt er met uw aandelen als u er niet meer bent? Durft u erover na te denken wie deze aandelen het beste over kan nemen?

Misschien heeft u een testament opgesteld en lijkt daarmee alles goed geregeld. Maar zijn uw erfgenamen wel de juiste personen om besluiten te nemen over uw bedrijf? En willen zij die verantwoordelijkheid eigenlijk wel? U kunt bij overlijden uw familie en uw bedrijf goed achterlaten als u vooraf een aantal zaken regelt.

Wettelijke erfgenamen

Heeft u helemaal niets geregeld, dan gaan uw aandelen automatisch naar uw wettelijke erfgenamen. Dit zijn uw partner en uw kinderen. Bent u gescheiden, dan gaan de aandelen naar uw kinderen. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij minderjarige kinderen de aandelen in een bedrijf erven. Wie mag dan namens deze kinderen spreken? Is dat bijvoorbeeld de ex-partner? Of een voogd? Heeft u geen partner of kinderen, dan gaat uw erfenis naar uw ouders en/of broers en zussen.

Voorkom dit soort situaties! Er zijn verschillende manieren om de vererving van uw aandelen vast te leggen.

Testament

Allereerst is er natuurlijk het testament. In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn. Hierbij kunt u onderscheid maken tussen privé en zakelijk vermogen. Mocht u zijn getrouwd, dan is voor het bepalen van uw vermogen ook nog van belang of u huwelijkse voorwaarden heeft en zo ja, wat hierover in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken.

Statuten BV

In de statuten van de BV staat doorgaans al aangegeven dat – als er meer dan één aandeelhouders zijn – uw aandelen dienen te worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s). De statuten bieden echter meer mogelijkheden: als u enig aandeelhouder bent kunt u bepalen op welke wijze wordt voorzien in het bestuur als u overlijdt. Ook zou u kunnen opnemen dat een onafhankelijke derde de bevoegdheid wordt toegekend om een bestuurder te benoemen.

Aandeelhoudersovereenkomst

Is er binnen de BV sprake van meerdere aandeelhouders, dan kunt u een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen in aanvulling op de statuten. Hierin legt men afspraken vast over bijzondere situaties, bijvoorbeeld langdurige ziekte en bestuursopvolging in geval van overlijden. Ook is het mogelijk om vast te leggen dat andere aandeelhouders het recht hebben om uw aandelen over te nemen van de wettelijke erfgenamen.

Bent u bereid na te denken over de continuïteit van uw BV na uw overlijden? U kunt de mogelijkheden bespreken met een notaris. De notaris brengt uw gezinssituatie in kaart, de opbouw van uw vermogen, de mogelijkheden binnen de rechtsvorm van uw bedrijf en uw persoonlijke wensen. Daarna kiest u met de notaris de beste manier om uw wensen vorm te geven.

Meer weten? Neem dan contact op met Lexis Notarissen.