Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Lexis Notarissen, gevestigd te Meppel, Ruinen en Zuidwolde.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Lexis Notarissen: een samenwerkingsverband tussen Lexis Notarissen Meppel en Lexis Notarissen De Wolden. Lexis Notarissen De Wolden is een handelsnaam van de maatschap Notariaat Zuidwest-Drenthe, welke maatschap een maatschap is van besloten vennootschappen.
  2. Cliënt: de contractspartij van Lexis Notarissen.
  3. Het kantoor: Lexis Notarissen en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan Lexis Notarissen verbonden medewerkers die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
  4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als onder e. en f. bedoeld – die Lexis Notarissen voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  5. Verschotten: de kosten die Lexis Notarissen in (het belang van) de uitvoering van de overeenkomst maakt.
  6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lexis Notarissen aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Lexis Notarissen is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Lexis Notarissen worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden (kandidaat-)Notarissen en door medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
  2. De cliënt stemt ermee in, dat Lexis Notarissen de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. Declaratie
  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, eventuele kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  3. Lexis Notarissen is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  4. Voor zover Lexis Notarissen bevoegd is te beschikken over de onder haar gehouden gelden van de cliënt, is Lexis Notarissen steeds gerechtigd haar declaratie hieruit te voldoen, nadat de cliënt hierover is geïnformeerd.
  5. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Lexis Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen cliënt en Lexis Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Lexis Notarissen is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 5. Betaling
  1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Lexis Notarissen ter beschikking staande bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de betalingsverplichting van de cliënt.
  2. Betaling van declaraties van Lexis Notarissen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
  3. De cliënt aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van het honorarium is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Lexis Notarissen vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door Lexis Notarissen besteedde tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.
 6. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Lexis Notarissen jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. Bij het inschakelen van derden door Lexis Notarissen, zullen zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lexis Notarissen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in lid a. geldt ook indien Lexis Notarissen ten onrechte haar dienstverlening heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door Lexis Notarissen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 7. Klachten
  In geval de cliënt klachten heeft jegens Lexis Notarissen zal hij deze klachten eerst aan Lexis Notarissen kenbaar maken. Wordt daarop naar de mening van de cliënt niet of niet op voldoende bevredigde wijze gereageerd, dan is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. In geval er toch sprake is van een mogelijkheid om de burgerlijke rechter in te schakelen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, tenzij de wet of het toepasselijke internationale recht deze forumkeuze niet toelaat.
 8. Rechtskeuze
  Op de rechtsverhouding tussen Lexis Notarissen en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Lexis Notarissen en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 9. Vertalingen
  In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.