Wat zijn statuten en huishoudelijk reglement?

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het is als het ware de grondwet van de vereniging. Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis.

Verplichte punten
Richt u de vereniging bij notariële akte op dan moeten in ieder geval de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris is ervoor verantwoordelijk dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Wijzigen van statuten
Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. De algemene ledenvergadering moet over een statutenwijziging een uitdrukkelijk besluit nemen. Als de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, dan moet u de statutenwijziging in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.