Moet ik de vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht en dus volledige rechtsbevoegdheid bezitten, moeten worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving.

In het register worden de persoonlijke gegevens opgenomen van:

  • de bestuurders;
  • andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.

Ook moet bij de Kamer van Koophandel een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd.

Wijzigingen doorgeven 


De inschrijving in het handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u dus doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid
Door inschrijving in het register zorgt het bestuur van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ervoor dat de bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. 

Ook verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (dus waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn vastgelegd) kunnen zich in het handelsregister inschrijven. Dit beperkt enigszins de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor aangegane verbintenissen (uiteraard naast de daardoor gebonden vereniging). 

Wil de wederpartij (de schuldeiser) een bestuurder van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid aansprakelijk stellen, dan zal deze schuldeiser moeten aantonen dat de vereniging de afspraken niet zal (kunnen) nakomen. 

Meer informatie over de aansprakelijkheid van bestuurders vindt u bij de vraag over bestuurdersaansprakelijkheid.