Hoe richt ik een vereniging op?

Het oprichten van een vereniging begint met het formuleren van een duidelijk doel. Bijvoorbeeld: belangenbehartiging van de huurders of samen sporten. Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde, op aantasting van de goede zeden of in strijd zijn met de wet.

Verder mag een vereniging niet als doel hebben winst te maken om die onder de leden te verdelen. Winst maken en het vormen van fondsen mag wel als deze ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel.

Onderhands of bij notariële akte
U kunt een vereniging op twee manieren oprichten:

  • oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte, dat wil zeggen: niet bij notariële akte;
  • oprichting bij notariële akte.

Uw keuze (u moet ten minste samen met nog een oprichter zijn) om wel of niet via de notaris een vereniging op te richten heeft diverse rechtsgevolgen.

Rechtsbevoegdheid
De huidige wetgeving kent alle verenigingen rechtspersoonlijkheid toe, maar maakt tegelijkertijd een onderscheid tussen volledige en beperkte rechtsbevoegdheid:

  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben de statuten in een notariële akte laten opnemen;
  • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de andere verenigingen.

Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Volledige rechtsbevoegdheid
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dezelfde rechten hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger. Zo’n vereniging kan dus registergoederen (on- en/of roerende goederen die bij het kadaster staan ingeschreven) verkrijgen, geldleningen aangaan en zelfs erfgenaam zijn. Subsidieverlenende instanties eisen vaak dat de te subsidiëren vereniging volledig rechtsbevoegd is.
Beperkte rechtsbevoegdheid
Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is in twee opzichten in haar rechten beperkt:

  • deze vereniging kan geen registergoederen (bijvoorbeeld een eigen gebouw) in eigendom verkrijgen en ook geen erfgenaam zijn; zij mag wel legaten aanvaarden (geld of goederen die een overledene heeft nagelaten aan iemand buiten de kring van erfgenamen om).

de bestuurders zijn naast de vereniging persoonlijk voor schulden aansprakelijk (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurders).