Hoe richt ik een stichting op?

Bij notariële akte of testament
U kunt een stichting uitsluitend oprichten bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de stichting volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is.

Oprichtingsakte
In de oprichtingsakte moeten (een wettelijke verplichting) de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten nemen wij in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.
  • De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.

Uitkeringen
De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel).

Controle
De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris controleert of aan bovenstaande eisen wordt voldaan.